FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक स्वैच्छिक अवकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/07/2023 - 12:11 PDF icon शिक.pdf
रोशी गाउँपालिकाको लैङ्गीक समातना तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति ७९-८० 02/26/2023 - 15:53 PDF icon Roshi MUN GESI Strategy.pdf
करारमा प्रविधिक कर्मचारी ब्यबस्थापन कार्यविधिको दोस्रो संसोधन । ७९-८० 08/14/2022 - 15:57 PDF icon CamScanner 08-14-2022 15.55.pdf
राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:14 PDF icon रोशी गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यबिधि.pdf
अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:12 PDF icon रोशी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यबिधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धि कार्यबिधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:11 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन.pdf
ब्यबसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:10 PDF icon ब्यबसाय कर.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:10 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यबिधि, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:08 PDF icon IEE.pdf
टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:07 PDF icon टोल विकास संस्था.pdf

Pages