FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:14 PDF icon रोशी गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यबिधि.pdf
अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:12 PDF icon रोशी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यबिधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धि कार्यबिधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:11 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन.pdf
ब्यबसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:10 PDF icon ब्यबसाय कर.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:10 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यबिधि, २०७८.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:08 PDF icon IEE.pdf
टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि ०७८/७९ 06/15/2022 - 12:07 PDF icon टोल विकास संस्था.pdf
वार्षिक आयोजना छनौट कार्यबिधि, २०७८ ७७/७८ 05/29/2021 - 11:47 PDF icon वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
रोशी गाउँपालिकाको शिक्षा ब्यबस्थापन तथा नियमन पहिलो संसोधन ७६/७७ 03/29/2021 - 10:39 PDF icon विद्यालय पहिलो संसोधन.pdf
बोधीचित्त माला पहिलो संसोधन ७७/७८ 03/29/2021 - 10:37 PDF icon बोधिचित्त माला पहिलो संसोधन.pdf

Pages