प्रारम्भिक बातावरणिय परिक्षण कार्यको लागि राय सुझाब सम्बन्धी सार्बजनिक सुचना ।