जन्म दर्ता

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि ७० दिन भित्र रु.८ र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता २) आमाको नागरिकता ३) नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता ४) सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने ५) अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात